چهار شنبه 26 خرداد ماه ,1400

صنایع دستی ایرانی

بازاریابی شبکه ای

خدمات گردشگری

فروشگاه اینترنتی

شرکت تعاونی حامیان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ایرانیان

قرآن کریم همه مومنان را به همکاری و همدلی در امور خیر و رعایت تقوی فرا خوانده است . با الهام از این اصل مقدس، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سعی بر تحقق این فراخوان الهی دارد . بر این پایه، اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی، رسالت سنگین تحقق عدالت اقتصادی و پیشگیری از تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه های خاص را تأمین می کند و زمینه را برای جلوگیری از تبدیل دولت به یک «کارفرمای بزرگ مطلق» آماده می سازد حال بر یک یک اعضای شرکتهای تعاونی است . همراهی و همدلی و حس تعاون و معاضدت به گسترش این فکر، عمل به این اندیشه همت گمارند .

Copyright ©2020 All rights reserved